img-politique-PrivacyPolicy_PL.jpg

Obowiązująca od dnia 03/16/2017

Poniższa polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności” lub „Polityką”), wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe gromadzone w witrynie internetowej tefal.pl (zwanej dalej „witryną internetową”) przez Groupe SEB Polska i SEB International Services (SIS), podmioty występujące w charakterze administratorów danych, są wykorzystywane i w stosownych przypadkach ujawniane osobom trzecim, a także określa środki podejmowane w celu zapewnienia ich poufności i bezpieczeństwa oraz możliwości użytkowników w odniesieniu do decydowania o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych.

Groupe SEB Polska szanuje prawo do prywatności użytkowników swoich serwisów, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie. Działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych Użytkowników są ukierunkowane na zagwarantowanie użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

1. Jakie dane osobowe są gromadzone w witrynie internetowej?

Korzystając z witryny internetowej, użytkownik może podawać swoje dane osobowe, tj. informacje, które umożliwiają jego identyfikację w sposób pośredni lub bezpośredni.

Informacje, które może gromadzić Groupe SEB Polska, kiedy użytkownik tworzy konto, chce otrzymać katalog lub uzyskać informacje na temat naszych produktów i usług, uczestniczy w grze lub quizie, bądź dane, które może gromadzić SIS, kiedy użytkownik dokonuje zakupów, mogą obejmować: nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail, ID i hasło użytkownika powiązane z kontem użytkownika, płeć, datę urodzenia, zainteresowania i preferencje.

Niektóre z tych informacji, które użytkownik podaje w witrynie internetowej, są obowiązkowe i zostaną oznaczone jako takie, inne są opcjonalne. Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie podawać informacji, które są obowiązkowe, może nie mieć dostępu do niektórych części witryny internetowej lub my nie będziemy w stanie odpowiedzieć na jego wnioski.

Ponadto, aby poprawić funkcjonowanie witryny internetowej i dostosowanie jej do potrzeb użytkownika, mogą być gromadzone takie informacje, jak adres IP, typ wyszukiwarki, system operacyjny, używany język, strony witryny internetowej, które użytkownik przeglądał, oraz kolejność przeglądania, data i czas trwania wizyty, a także inne informacje, które są gromadzone za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat używanych plików cookie znajduje się w Polityce dotyczącej plików cookie marki Tefal, która jest dostępna w naszej witrynie internetowej.

Jeżeli użytkownik jest osobą niepełnoletnią i podał dane osobowe w witrynie internetowej, gwarantuje, że jest do tego upoważniony zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, a jeżeli mające zastosowanie przepisy tego wymagają, uzyskał wcześniejszą zgodę jednego z rodziców. Groupe SEB Polska i SIS nie ponoszą odpowiedzialności w sytuacji, gdy takiej zgody nie uzyskano.

Rodzice i opiekunowie powinni zadbać o odpowiedzialne i ostrożne zachowanie osób niepełnoletnich w odniesieniu do ujawniania danych osobowych w internecie.

2. Jak dane użytkownika są wykorzystywane?

Groupe SEB Polska z wykorzystaniem witryny internetowej przetwarza dane, które użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z poszczególnych usług witryny. Są to przede wszystkim dane, które użytkownik podaje w ramach formularzy, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po witrynie czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach Cookies lub te które przekazuje w trakcie kontaktu z Groupe SEB Polska.

Dane użytkownika są przetwarzane w celu:

 

 Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
1.Założenie konta zgodnie z treścią Regulaminu.W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł założyć konto i korzystać z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych czy przeglądu dokonanych zakupów, a także realizacji współpracy z Groupe SEB Polska. Założenie konta ma charakter zautomatyzowany.Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
art. 22 ust. 2 lit. a) RODO
Przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2.Zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem.Z wykorzystaniem witryny możesz zamówić towar zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia będą przetwarzane po to, aby sfinalizować zakup. Dokonanie zakupu może mieć charakter zautomatyzowany.Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODOPrzez okres realizacji umowy i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem lub po jej zakończeniu, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3.Podjęcie kontaktu z Groupe SEB Polska.Niezależnie od tego, czy założyłeś konto czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz skontaktować się z Groupe SEB Polska. Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby zrealizować kontakt.Art. 6 ust. 1 lit. b) RODOPrzez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4.W celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub nr telefonuPrzesłanie informacji handlowych polega na tym, że na wskazany dane przez użytkownika adres poczty elektronicznej lub nr telefonu zostaje przekazana informacja handlowa lub marketingowa (m.in. w formie newsletter, sms).Art. 6 ust. 1 lit. a) RODOPrzez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Użytkownika zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5.W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych).Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Groupe SEB Polska na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Art. 6 ust. 1 lit. c) RODODo czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych). Po wskazanym okresie dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6.W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją uprawnień podmiotu danych wskazanych w RODO.Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej.Art. 6 ust. 1 lit c) RODODo czasu realizacji uprawnień podmiotu danych (użytkownika) oraz po tym terminie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3. Ochrona danych użytkownika

Groupe SEB Polska i SIS są zobowiązane do ochrony bezpieczeństwa danych przekazywanych w witrynie internetowej. Wdrożono odpowiedni sprzęt, odpowiednie oprogramowanie i środki organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych zgromadzonych za pośrednictwem witryny internetowej, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, wykorzystywaniu, zmianie, usuwaniu, ujawnianiu, bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych, przypadkowemu usunięciu lub utracie, a także wszelkim szkodom związanym z takimi wydarzeniami. Niemniej jednak nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych użytkownika.

Bezpieczeństwo danych zapewnia się w szczególności:

 • w formie ochrony hasłem;
 • przez ograniczenie dostępu do danych użytkownika tylko dla tych osób, które są należycie upoważnione (na przykład tylko dla pracowników Groupe SEB Polska i SIS lub pracowników, którzy muszą mieć dostęp z powodów podanych powyżej).

Aby pomóc nam chronić dane użytkownika, zalecamy, aby unikać używania loginu lub hasła, które są zbyt oczywiste, oraz regularnie zmieniać hasło i nie ujawniać go.

4. Kto ma dostęp do danych użytkownika?

Dane osobowe użytkownika nie zostaną ujawnione osobom trzecim z wyjątkiem:

 • osób powiązanych z Groupe SEB Polska i SIS;
 • należycie upoważnionych pracowników Groupe SEB Polska i SIS oraz ich usługodawców w celu umożliwienia im świadczenia usług lub wykonywania niektórych zadań w imieniu Groupe SEB Polska i SIS (w tym wspomagania sprzedaży, przeprowadzania badań marketingowych lub obsługi klienta, zarządzania kontami, dostawami lub usługami świadczonymi na bieżąco lub od czasu do czasu, konkursami, nagrodami i promocjami);
 • nabywców lub potencjalnych nabywców z tych firm, w razie zakupu;
 • w przypadkach wymaganych lub dopuszczanych przez prawo.

5. Wybory użytkownika w stosunku do marketingu bezpośredniego

Zgodnie z wyborami użytkownika i wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami w tym względzie Groupe SEB Polska i SIS mogą wysłać użytkownikowi oferty promocyjne i marketingowe dotyczące produktów i usług dostępnych w witrynie internetowej, pocztą, emailem lub sms-em, a także oferty dotyczące towarów i usług innych marek Groupe SEB (takich jak TEFAL, MoulinEX, KRUPS, LAGOSTINA) lub ich partnerów.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych, klikając link rezygnacji znajdujący się w komunikacie lub pisząc w tej sprawie na adres podany w ostatniej sekcji poniżej.

6. Rezygnacja z subskrypcji, usuwanie lub zmiana danych osobowych w przypadku utworzenia konta użytkownika

Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w witrynie internetowej w dowolnym momencie, stosując procedurę opisaną poniżej:

 1. połączyć się z witryną internetową i podać dane identyfikacyjne;
 2. kliknąć zakładkę „Mój profil”;
 3. w okienku zatytułowanym „Moje konto”, które znajduje się po prawej, kliknąć link „Moje dane kontaktowe”;
 4. kliknąć link „Usuń moje konto” po prawej;
 5. potwierdzić usunięcie profilu.

7. Witryny internetowe osób trzecich

Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie, które nie podlegają niniejszej Polityce prywatności i których praktyki w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych mogą różnić się od praktyk stosowanych w tej witrynie. Groupe SEB Polska i SIS nie są właścicielami ani nie prowadzą tych witryn internetowych, dlatego nie ponoszą odpowiedzialności za sposób, w jaki strony trzecie mogą gromadzić i wykorzystywać dane osobowe. Zalecamy uważne przeczytanie polityki prywatności witryn internetowych tych stron trzecich.

8. Wykorzystywanie danych osobowych z kont utworzonych w innej witrynie internetowej lub serwisie marki Tefal

Jeżeli użytkownik stworzył konto użytkownika w innej witrynie internetowej lub w innym serwisie marki Tefal, będziemy wykorzystywać dane osobowe z tego konta do uzupełnienia danych z konta użytkownika w witrynie internetowej w celu ułatwienia rejestracji w witrynie i umożliwienia użytkownikowi uniknięcia ponownego wprowadzania informacji, które mogą być już dostarczone. Jeżeli użytkownik nie chce, aby jego dane z innych kont użytkownika utworzonych w innych witrynach internetowych lub serwisach marki Tefal były używane w ten sposób, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem podanym w ostatniej sekcji poniżej.

9. Zmiana Polityki prywatności

W przypadku zmiany Polityki prywatności nowa polityka prywatności zostanie wyświetlona w niniejszej witrynie internetowej. Zalecamy regularne sprawdzanie Polityki prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi ewentualnymi zmianami.

10. Prawa użytkownika w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych użytkownik posiada uprawnienie do:

 • żądania dostępu do danych i uzyskania od Groupe SEB Polska informacji w zakresie ich przetwarzania
 • sprostowania danych oraz żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na zgodę - cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na zgodę – przeniesienia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1) Jeżeli użytkownik dokonał zakupu w sklepie internetowym, może korzystać z praw dotyczących danych zgromadzonych przez SIS i przetwarzanych w celu zarządzania przesyłką, pisząc na adres:

Infolinea:

801 300 420 *

22 1168654 **

 

Godziny pracy infolinii: 9.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku.

* koszt jak za połączenie lokalne

** połączenie dla telefonów komórkowych i połączeń zagranicznych

 

Użytkownik może również skontaktować się z https://www.tefal.pl/obsluga-klienta/kontakt

 

2) W przypadku wszelkich innych danych, które mogą być przetwarzane przez Groupe SEB Polska w celu utworzenia konta, odpowiedzi na pytania, wysłania ofert promocyjnych i marketingowych, personalizacji treści witryny internetowej oraz w powiązaniu z udziałem użytkownika w wydarzeniach takich jak quizy lub konkursy, użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, pisząc na adres:

Infolinea:

801 300 420 *

22 1168654 **

 

Godziny pracy infolinii: 9.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku.

* koszt jak za połączenie lokalne

** połączenie dla telefonów komórkowych i połączeń zagranicznych

 

Użytkownik może również skontaktować się z https://www.tefal.pl/obsluga-klienta/kontakt