Regulamin sprzedaży

Preambuła

Obowiązuje od 27/06/2023

Dane kontaktowe działu obsługi klienta
(w cenie połączenia miejskiego lub zgodnie z planem taryfowym operatora, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00)
e-mail: tefal-sklep@groupeseb.com

Kontakt z działem obsługi klienta

Preambuła

Ogólne warunki handlowe (zwane dalej "OWH") obowiązują pomiędzy spółką SEB INTERNATIONAL SERVICES (zwaną dalej "Spółką") zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Vesoul pod numerem 399 014 216 z siedzibą przy rue des Chars à Faucogney et La Mer (Haute-Saône) a osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które chcą zakupić (zwanymi dalej "Klientem") produkty lub usługi (zwane dalej "Produktami") w sklepie internetowym: Tefal.pl (dalej "Strona internetowa").

1. Ogólne warunki handlowe

Nie przyjmujemy zamówień składanych przez spółki, stowarzyszenia, niezależnych wykonawców ani inne podmioty prawne. W związku z tym nie jest możliwe dokonywanie zakupów online na naszej stronie internetowej przy użyciu numeru VAT.

Aby dokonać zakupu w Witrynie, Klient musi mieć ukończone 18 lat.

Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem Witryny będą podlegać niniejszemu Regulaminowi. Strony postanawiają, że ich stosunki będą regulowane wyłącznie przez niniejsze OWH oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, z wyłączeniem wszelkich innych warunków.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w dowolnym momencie. Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia przez Klienta ma zastosowanie do umowy zawartej między Spółką a Klientem.

Ważne jest, aby Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Witryny. Spółka zaleca, aby Klient zachował niniejszy Regulamin na trwałym nośniku, drukując go fizycznie lub zapisując w formie elektronicznej w swoich plikach osobistych. 

Niniejsze OWH określają warunki sprzedaży między Spółką a Klientem, w tym proces składania zamówień, proces płatności, dostawę Produktów, a także wszelkie prawa Klienta do odstąpienia od umowy.

2. Zamówienie

SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE NA PRODUKT(Y), KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE I AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

Spółka prowadzi sprzedaż wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczą oraz w ilościach zwyczajowo przeznaczonych na rynek handlu detalicznego.

Klient ma możliwość złożenia zamówienia online na dowolny Towar reklamowany jako dostępny do sprzedaży w Witrynie. Aby złożyć zamówienie, Klient musi zalogować się na swoje konto za pomocą nazwy użytkownika (adresu e-mail) i hasła, jeśli Klient ma już konto, lub utworzyć konto w przypadku pierwszego zamówienia lub zamówienia jako gość.

W przypadku utworzenia konta klienta z osobistą nazwą użytkownika i hasłem, Klient musi zadbać o ochronę hasła i nie ujawniać go nikomu. Każdy Klient jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie zakupy dokonane przy użyciu jego nazwy użytkownika i hasła.

Po wybraniu i dodaniu żądanych Towarów do koszyka, Klient może sprawdzić zawartość zamówienia, wybrać metodę płatności i dostawy oraz sprawdzić i potwierdzić zamówienie.

Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Spółka wyśle do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia ("Potwierdzenie Zamówienia"). Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia, a jedynie potwierdzenie jego otrzymania.

Spółka przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość po jej zawarciu, najpóźniej w momencie dostawy Przedmiotów lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Spółka zobowiązuje się do realizacji zamówień otrzymanych za pośrednictwem Witryny w zależności od dostępności Produktów. Jeśli zamówione Produkty nie będą dostępne, Spółka zobowiązuje się powiadomić o tym zainteresowanych Klientów.

W niektórych przypadkach Produkt może stać się niedostępny po potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu płatności przez Klienta. W takim przypadku Spółka powiadomi Klienta tak szybko, jak to możliwe i zwróci kwotę zapłaconą przez Klienta w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni od daty takiego powiadomienia.

3. Ceny

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Ceny te nie obejmują jednak kosztów wysyłki ani opłat za korzystanie z usługi "za pobraniem".

Ceny są stałe w momencie składania zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności produktów. Jeśli jeden lub więcej podatków lub opłat, takich jak opłaty środowiskowe, zostanie wprowadzonych, zwiększonych lub zmniejszonych, zmiana ta może zostać odzwierciedlona w cenie sprzedaży Produktów na Stronie Internetowej i w dokumentach sprzedaży.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, ale cena zafakturowana Klientowi będzie ceną obowiązującą w momencie zatwierdzenia zamówienia Klienta.

4. Metody płatności

4.1 Płatność kartą bankową
Zakupy muszą być opłacone online podczas składania zamówienia.
Płatności można dokonać następującymi kartami bankowymi: Master Card, Visa.
W przypadku płatności kartą bankową w momencie składania zamówienia nie zostanie naliczona dodatkowa opłata manipulacyjna.

4.2 Płatność za pobraniem [dalej "COD"]
Płatność za pobraniem umożliwia Klientowi zapłatę za zakupy przy odbiorze przesyłki. Obejmuje to płatności dokonywane kartą bankową w terminalu POS kuriera dostarczającego przesyłkę.

4.3. Płatność przez ApplePay

5. Dostawa

5.1. Sposób dostawy

Zamówienia składane za pośrednictwem Strony Internetowej są dostarczane na terytorium Polski wyłącznie na adres wskazany przez Klienta i zgodnie z wybraną opcją dostawy.

Klient zobowiązuje się do przekazania wszystkich informacji związanych z dostawą (miejsce, odbiorca itp.) podczas składania zamówienia. W przypadku błędu w oznaczeniu danych kontaktowych odbiorcy lub innych informacji, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia zamówionych Przedmiotów, jeżeli pierwotne informacje o dostawie podane przez Klienta były nieprawidłowe.

Dostawy są realizowane w terminie od 3 do 5 dni, po przygotowaniu paczki Klienta i od daty wysyłki.

W przypadku zamawiania niestandardowych elementów, czas produkcji takich niestandardowych elementów zostanie dodany do czasu dostawy w zależności od wybranej opcji dostawy.

Spółka zobowiązuje się dostarczyć zamówienia w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od Potwierdzenia Zamówienia. Jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w tym terminie, Klient może anulować swoje zamówienie w Dziale Obsługi Klienta pod adresem wskazanym na początku niniejszego dokumentu i otrzymać zwrot kosztów.

Jeśli Klient nie będzie dostępny podczas próby doręczenia, kurier pozostawi notatkę zawierającą instrukcje lub w inny sposób skontaktuje się z Klientem w celu zorganizowania dalszej dostawy lub odbioru.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jej zawartości przy odbiorze. 
Jeśli przesyłka jest uszkodzona przy odbiorze, Klient musi odmówić jej przyjęcia, a na dowodzie dostawy należy umieścić następującą adnotację "odmówiono przyjęcia z powodu złego stanu" wraz z datą odbioru i podpisem Klienta. Klient powinien również skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, korzystając z informacji wskazanych w górnej części niniejszego dokumentu. 

Jeśli problem wpływający na dostawę zostanie zauważony po zakończeniu dostawy, Klient musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, który poinstruuje Klienta o procedurze, którą należy zastosować.

W przypadku wyboru przez Klienta w Zamówieniu innej formy dostawy Towaru, w wykonaniu Umowy Sprzedaży, podmiot trzeci świadczy usługę Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej firmy przewozowej.

5.2 Koszt dostawy:

Koszt wysyłki zależy od wybranej opcji dostawy. Zostanie on wskazany Klientowi przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

5.3  Za pobraniem

Opcja wysyłki za pobraniem jest dostępna tylko dla zamówień, których kwota nie przekracza 5000 PLN.

W przypadku wybrania opcji "za pobraniem", za każde zamówienie zostanie naliczona opłata w wysokości 3 zł z VAT, która zostanie doliczona do kosztu dostawy i zostanie pobrana przez kuriera przy dostawie na adres wskazany przez Klienta.

Zarówno KOSZT DOSTAWY, jak i OPŁATY ZA GOTÓWKĘ PRZY DOSTAWIE będą fakturowane razem w tej samej linii faktury pod numerem technicznym "FREIGHT".

6. Przedmiot gwarancji

6.1 Gwarancja komercyjna/producencka

Warunki gwarancji handlowej na Produkty można znaleźć w sekcji "Gwarancja" na stronie ____addlink. Żadne z postanowień gwarancji handlowej ani niniejszych OWH nie ma wpływu na prawa Klienta.

Gwarancja handlowa nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta ani nie wpływa na odpowiedzialność Spółki z tytułu niezgodności Towaru z umową (rękojmia). Jeżeli jednak Klient wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta) ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Spółki o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania przez gwaranta obowiązków wynikających z gwarancji handlowej lub bezskutecznego upływu terminu do ich wykonania.

6.2 Ustawowe prawa klienta

Oprócz warunków gwarancji handlowej, Spółka jest odpowiedzialna za zgodność Towarów z umową na warunkach określonych w art. 43a ustawy o prawach klienta, umożliwiając każdemu Klientowi wykonywanie jego praw:

 • wyboru pomiędzy naprawą a wymianą Towaru, zgodnie z art. 43d Ustawy o prawach klienta;
 • żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art. 43e ustawy o prawach klienta.

6.3 Brak zgodności Produktów z umową

Spółka ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową istniejącą w chwili dostawy i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy. Domniemywa się, że niezgodność Produktów z umową, która została ujawniona przed upływem dwóch lat od momentu dostawy Produktów, istniała w momencie dostawy, chyba że zostanie udowodnione inaczej lub domniemania nie da się pogodzić ze specyfiką Produktów lub charakterem niezgodności Produktów z umową.

Prawo do naprawy lub wymiany

 • Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać naprawy lub wymiany. Jednocześnie Spółka może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Spółka może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Spółki. 
 • Spółka dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym terminie od momentu poinformowania jej przez Klienta o niezgodności z umową, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z uwzględnieniem specyfiki Przedmiotów i celu, w jakim Klient je nabył.
 • Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty wysyłki, transportu, robocizny i materiałów, ponosi Spółka.

Spółka może nie być w stanie dokonać wymiany Produktu. W takim przypadku Spółka zaoferuje klientowi inną opcję skorzystania z ustawowych praw.

6.4 Usługa naprawy

Spółka świadczy sprzedaż usług naprawy na stronie internetowej Klientom, którzy chcą, aby ich niesprawne urządzenie zostało naprawione poza gwarancją przez autoryzowany serwis Grupy SEB („Usługa naprawy”). Ceny napraw są stałe bez względu na rodzaj i zakres awarii. Są one obliczane w zależności od klasy produktu i obejmują koszty robocizny oraz części niezbędnych do zrealizowania usługi naprawy.

Aby móc skorzystać z usług naprawy sprzedawanych na tej Stronie, produkt, który ma zostać poddany naprawie, musi spełniać następujące wymagania:

• musi to być produkt marki Tefal,

• musi należeć do linii produktów, dla których na tej stronie oferowana jest usługa naprawy,

• musi być zakupiony nie wcześniej niż 15 lat temu (maksymalny okres między datą zakupu podaną na fakturze a datą zakupu usługi naprawy),

• nie może być objęty gwarancją (prawną lub handlową),

• musi być dostarczony ze wszystkimi częściami wymaganymi do jego działania.

Zamówienie na usługę naprawy i płatność muszą być zgodne z warunkami opisanymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Tytułem złożonego zamówienia Klient otrzymuje voucher, który powinien wydrukować i zachować w swojej skrzynce e-mail.

Usługa naprawy obejmuje wyłącznie naprawę urządzenia wskazanego na otrzymanym voucherze, z wyłączeniem wszelkich innych produktów. Cena usługi nie uwzględnia opłat za przewóz lub odbiór urządzenia, zakup części, akcesoriów lub materiałów eksploatacyjnych, które nie są wymagane lub uzasadnione naprawą produktu.

Wyboru serwisu realizującego naprawę należy dokonać przy zakupie usługi naprawy, a jego dane są wskazane na voucherze na naprawę. W przypadku braku możliwości naprawy produktu przez wybrany serwis Klient powinien skontaktować się z Działem obsługi klienta, którego dane umieszczono na początku niniejszego dokumentu, w celu zgłoszenia prośby o zmianę miejsca naprawy.

Usługa naprawy obejmuje naprawę pojedynczej usterki związanej z działaniem/pojedynczego urządzenia bez względu na liczbę części i czas potrzebny do zrealizowania naprawy.

Każda dodatkowa diagnoza – niezwiązana z usterką opisaną w voucherze na naprawę (dodatkowa usterka inna niż zgłoszona, uszkodzony produkt z powodu nieodpowiedniego opakowania, usterka dotycząca wyglądu lub niedziałającej, uszkodzonej części zewnętrznej itp.) – nie jest objęta tym voucherem na naprawę.

Nie należy podejmować żadnych działań zapobiegawczych poza przewidywaną naprawą.

Voucher na naprawę nie może być wykorzystany do wymiany części dekoracyjnych, które nie mają wpływu na działanie urządzenia, ani do zakupu akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych. Części i akcesoria są dostępne w sprzedaży w punktach serwisowych lub na naszej stronie internetowej.

Typ produktu wybranego przy zakupie usługi naprawy i wskazany na voucherze powinien być zgodny z urządzeniem dostarczonym do autoryzowanego serwisu.

Urządzenie wymagające naprawy oraz voucher na naprawę należy dostarczyć do autoryzowanego serwisu w terminie określonym na voucherze (trzy miesiące).

Wyboru serwisu realizującego naprawę należy dokonać przy zakupie usługi naprawy, a jego dane są wskazane na voucherze na naprawę. W przypadku braku możliwości naprawy produktu przez wybrany serwis Klient powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, którego dane umieszczono na początku niniejszego dokumentu, w celu zgłoszenia prośby o zmianę miejsca naprawy.

Należy zwrócić uwagę na szczegółowe warunki dotyczące odstąpienia od umowy w ramach usługi naprawy opisane w następnym punkcie 7.3.

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, a autoryzowany serwis stwierdzi, że urządzenie nie może zostać naprawione, Użytkownik, po otrzymaniu informacji o tej sytuacji, powinien zgłosić się po urządzenie i je odebrać. Użytkownik otrzyma pełny zwrot kosztów za zakup vouchera na naprawę.

Po zrealizowaniu naprawy produkt będzie objęty gwarancją producenta opisaną w części „Gwarancja” na niniejszej Stronie przez okres sześciu (6) miesięcy od daty zwrotu produktu. Aby skorzystać z tej gwarancji, Użytkownik musi okazać voucher na naprawę wydany przez autoryzowany serwis przy zwrocie urządzenia.

7. Zwrot przedmiotu

7.1 Prawo do anulowania

Klient ma prawo zrezygnować z zakupu Towaru zakupionego na Stronie Internetowej bez podania przyczyny. Jeśli Klient chce zrezygnować z zakupu, musi złożyć odpowiedni wniosek:

 • telefonicznie: +48 696 333 666 (w cenie połączenia miejskiego lub zgodnie z planem taryfowym operatora, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17) lub 
 • przez formularz Contact (tefal.pl)

w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania Przedmiotu. Jeżeli termin ten upływa w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, zostanie on przedłużony do następnego dnia roboczego. 

W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Spółka niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie takiego oświadczenia.

W przypadku, gdy Klient zakupił kilka Produktów, które zostały dostarczone oddzielnie lub partiami, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie trzydziestu (30) dni od dostawy ostatniego Produktu lub ostatniej partii.

Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 • Dane kontaktowe klienta: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu
 • Data wniosku o anulowanie: DD/MM/RRRR
 • Wniosek skierowany do: Lokalny oddział i jego adres
 • Towar(y) (podać nazwę wpisaną na fakturze):
 • Zamówione na:
 • pod numerem zamówienia:
 • Odebrano dnia:

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Klienci mogą również skorzystać ze standardowego formularza zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszych OWH.

Aby bezpłatnie zwrócić produkt należy skorzystać z usługi Inpost Szybkie zwroty https://szybkiezwroty.pl/pl  (zwrot do szafki).

Jeśli jako metodę płatności wybrano płatność za pobraniem, w celu anulowania zakupu należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Dział Obsługi Klienta wskaże proces zwrotu, dostarczy etykietę zwrotną i zbierze niezbędne informacje bankowe w celu zwrotu ceny Produktów po ich otrzymaniu. Po otrzymaniu wniosku o anulowanie, Dział Obsługi Klienta wskaże Klientowi procedurę, którą należy zastosować, i niezwłocznie przekaże Klientowi potwierdzenie otrzymania wniosku o anulowanie na trwałym nośniku.

Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Klient powinien zwrócić Towar w takiej ilości i w takim składzie jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego). W szczególności do Produktu powinny być dołączone wszystkie części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty otrzymane wraz z Produktem, a także dokument potwierdzający zakup. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Przed wysyłką przesyłka powinna zostać oznaczona prawidłowym adresem Spółki, do której Towar jest zwracany.

Przedmiot powinien zostać wysłany w oryginalnym opakowaniu (na koszt Spółki) na następujący adres: 

 • DHL Logistics, PNK Park - Novy Majer, Hala DC33.1, 926 01 Sered - Slovakia
 • w ciągu czternastu (14) dni od daty wysłania (stempel pocztowy służy jako dowód) lub wiadomości e-mail informującej Spółkę o anulowaniu.

Należy pamiętać, że:

Aby prawidłowo zwrócić przedmiot, należy wypełnić formularz zwrotu, który otrzymałeś wraz z zakupionym IT. Na dokumencie należy zaznaczyć zwracany przedmiot, wpisać zwracaną ilość oraz kod zwrotu wybrany spośród kodów przyczyn zwrotu wymienionych w formularzu.

W przypadku Klienta, który wybrał opcję płatności za pobraniem. W celu przetworzenia zwrotu może być konieczne podanie informacji bankowych.

W niektórych przypadkach Spółka może poinstruować Klienta, aby zwrócił Produkty na inny adres. Klient powinien zawsze zwracać Produkty na adres wskazany przez Dział Obsługi Klienta.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Po otrzymaniu zwróconego Towaru, otrzymane już płatności zostaną zwrócone Klientowi. W przypadku jakichkolwiek Produktów zwróconych niekompletnych, uszkodzonych lub użytych w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania, firma zwróci Klientowi obniżoną cenę Produktów. 

Spółka zwróci Klientowi koszty przy użyciu tych samych środków płatności, których Klient użył do pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się, aby Spółka użyła innych środków płatności i w zakresie, w jakim taki zwrot nie spowoduje kosztów dla Klienta.

Należy pamiętać, że Spółka nie może zwrócić Klientowi kosztów przy użyciu tych samych środków płatności w przypadku, gdy Klient dokonał zakupu za pobraniem. W takim przypadku Dział Obsługi Klienta zbierze dodatkowe informacje od Klienta w celu dokonania zwrotu.

Zwrot pieniędzy na rzecz Klienta zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia, w którym Spółka otrzyma Produkty z powrotem do swojego pierwotnego magazynu na Słowacji lub na inny adres wskazany przez Spółkę lub od dnia, w którym Klient dostarczy dowód odesłania Produktów do Spółki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

7.2  Brak prawa do anulowania w przypadku produktów niestandardowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonywane w odniesieniu do Towarów niestandardowych, które zostały wyraźnie spersonalizowane lub wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami Klienta.

7.3 Prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do usługi naprawy

W przypadku zakupu usługi naprawy należy pamiętać, że jest to usługa świadczona przez autoryzowany serwis.

Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli Klient wyraźnie zażądał od Firmy rozpoczęcia realizacji usługi naprawy w ciągu 14-dniowego okresu odstąpienia, Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy pod warunkiem, że prace naprawcze nie zostaną zakończone.

Ponadto Klient zapłaci Spółce kwotę odpowiadającą cenie usług zrealizowanych do momentu poinformowania o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Kwota ta będzie proporcjonalna do ceny usługi. Jeśli łączna cena jest zbyt wysoka, kwotę oblicza się na podstawie wartości rynkowej świadczonej usługi.

7.4 Zamówienia wysyłane przez Tefal Accessories

Produkt należy zwrócić w całości, w oryginalnym opakowaniu, wraz z akcesoriami, podręcznikami, przewodami itd. na koszt klienta na następujący adres: Groupe SEB, Gdański Business Center budynek D, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa - Polska, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty wysyłki (decyduje data stempla pocztowego) lub wiadomości e-mail informującej spółkę o odstąpieniu.

W niektórych przypadkach spółka poda inny adres do zwrotu niektórych artykułów (takich jak części zamienne i akcesoria). Klient musi w każdym przypadku zwrócić artykuły na adres podany przez dział obsługi klienta.

Niezwłocznie po otrzymaniu zwróconych artykułów Klient otrzyma zwrot zapłaconej za nie ceny. Artykuły zwrócone w stanie niekompletnym, uszkodzone lub używane nie będą przyjmowane i zostaną odesłane do klienta na jego koszt.

Zwrot dokonany zostanie metodą płatności użytą w pierwszej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na korzystanie przez nas z innej metody płatności i pod warunkiem że zwrot nie powoduje powstania żadnych kosztów dla klienta.

8. Skarga

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Towarów.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail);
 • dokładne określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację.

Reklamacje, które nie zawierają powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

Reklamacje mogą być składane: listownie na adres Spółki lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę na bieżąco, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi Spółki na reklamację w terminie 14 dni, reklamację uznaje się za uznaną.

9. Dostępność części zamiennych

Dostępność części zamiennych niezbędnych do korzystania z Produktów jest wskazana na Stronie internetowej.

10. Odpowiedzialność

Niniejsze Warunki określają wszystkie zobowiązania i obowiązki Spółki w zakresie dostarczania Przedmiotów. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, oraz wszelkich warunków lub postanowień innych niż wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie.

W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że Produkty są zgodne lub niezgodne z ich przeznaczeniem przez Klientów, chyba że Klienci poinformowali Spółkę o takim przeznaczeniu, a Spółka je zaakceptowała.

Spółka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadkach, gdy niewykonanie jej zobowiązań wynika z okoliczności, które są nieprzewidywalne i niemożliwe do przezwyciężenia i są spowodowane przez stronę trzecią lub przez zdarzenia, które są poza rozsądną kontrolą Spółki.

Ponadto Spółka niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie niedogodności lub szkody związane z korzystaniem z sieci internetowej, takie jak awaria usługi, włamanie z zewnątrz, obecność wirusów komputerowych lub utrata treści lub materiałów pobranych za pośrednictwem Witryny.

11. Dane osobowe

Spółka będzie wykorzystywać dane osobowe Klienta w sposób określony w Polityce Danych Osobowych Spółki.

Spółka stosuje uzasadnione środki w celu bezpiecznego przechowywania danych dotyczących zamówień i płatności użytkownika. Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść, jeśli osoba trzecia uzyska nieuprawniony dostęp do jakichkolwiek danych, które użytkownik podał, uzyskując dostęp lub składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej.

12. Własność intelektualna

Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Własność intelektualna" Warunków korzystania z usług Spółki.

13. Sekwencyjność:

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami. Niewyegzekwowanie przez stronę przyznanych praw nie skutkuje zrzeczeniem się tego prawa.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OWH okaże się nieskuteczne lub OWH nie będą zawierały niezbędnych regulacji, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych OWH. 
Nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione takim prawnie dopuszczalnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu odpowiada intencjom Stron niniejszych OWH.

Jeśli Spółka nie będzie nalegać na niezwłoczne przestrzeganie przez Klienta niniejszych OWH lub jeśli Spółka będzie zwlekać z podjęciem kroków przeciwko Klientowi w związku z jakimkolwiek naruszeniem, jakiekolwiek opóźnienie nie uniemożliwi Spółce podjęcia kroków przeciwko Klientowi w późniejszym terminie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy Spółką a Klientem. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków. Żadna ze stron nie będzie musiała uzyskać zgody żadnej innej osoby w celu zakończenia umowy lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach.

14. Czas trwania

Niniejsze Warunki mają zastosowanie tak długo, jak Produkty i Usługi są dostępne w Witrynie.

15. Obowiązujące prawo i właściwa jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu, a Klient może wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do Przedmiotów we właściwych sądach polskich.

W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu w związku z niniejszymi Warunkami, Strony podejmą próbę polubownego rozwiązania sporu przed podjęciem kroków prawnych.

Klient może również skorzystać z pozasądowych procedur rozstrzygania sporów przy pomocy alternatywnych organów rozstrzygania sporów, w szczególności Inspekcji Handlowej.

Klient może również odwiedzić europejską platformę rozwiązywania sporów z klientami wdrożoną przez Komisję Europejską pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=PL 

W przypadku roszczeń Klienta lub przeciwko Klientowi, sądami właściwymi są sądy miejsca zamieszkania Konsumenta.

Klient niniejszym oświadcza, że zapoznał się z OWH, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

16. Zrównoważony rozwój

Spółka informuje Klientów, że niektóre substancje obecne w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mogą mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. Z tego powodu Klienci powinni pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w specjalnie przeznaczonych do tego punktach zbiórki. Klient powinien skontaktować się z lokalnym centrum recyklingu w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Ten symbol na przedmiocie oznacza, że jest to urządzenie elektryczne lub elektroniczne, które należy poddać recyklingowi, gdy nie jest już używane.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne wycofane z eksploatacji, przestarzałe lub takie, które już nie działają, nie mogą być wyrzucane do odpadów ogólnych, ale muszą być utylizowane w odpowiednich zakładach recyklingu.

Rozporządzenie to ma na celu ograniczenie marnotrawstwa surowców oraz ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez unikanie rozpraszania w przyrodzie substancji zawartych w niektórych urządzeniach.

W ramach, gdy Klient kupuje Produkt na Stronie Internetowej, Klient uczestniczy w finansowaniu zbiórki, ponownego użycia i recyklingu starych urządzeń elektrycznych, płacąc eko-udział WEEE (odpady sprzętu elektrycznego lub elektronicznego). Ten udział ekologiczny jest wkładem wliczonym w cenę produktów, który jest w całości przekazywany organizacjom ekologicznym zatwierdzonym przez władze publiczne do zarządzania sektorem zbiórki i recyklingu WEEE. Kwota udziału ekologicznego jest obliczana przez organizacje ekologiczne i różni się w zależności od urządzeń i metod przetwarzania.

Z tego powodu zaleca się, aby Klienci oddawali zużyte produkty do punktu zbiórki przeznaczonego do tego celu.

Ewentualne baterie znajdujące się wewnątrz produktu należy wyjąć z produktu i zdeponować oddzielnie w określonych punktach zbiórki.

Ponadto Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru wszelkich starych produktów Klienta zakupionych online.

Przy zakupie nowego Produktu Klient może bezpłatnie zwrócić używany Produkt Spółce w celu poddania go recyklingowi.

W tym celu Klient musi skontaktować się ze Spółką w ciągu 4 dni od zakupu, za pośrednictwem formularza kontaktowego, dodając link;
Uwaga: zwracane przedmioty muszą być bezpiecznie zapakowane przed odesłaniem do Spółki.

Po otrzymaniu wniosku Klienta pocztą elektroniczną, Spółka wystawi opłaconą z góry etykietę zwrotną, która zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną w celu umożliwienia bezpłatnego zwrotu niechcianych przedmiotów.

Dodatek nr 1

Standardowy formularz odstąpienia od umowy
(wypełnij i wyślij ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz anulować umowę)

Do: 
Groupe SEB ____,
Adres: adres

Niniejszym informuję/informujemy*, że odstępuję/odstępujemy* od zawartej przeze mnie/nas* umowy zakupu następujących przedmiotów*/o świadczenie następującej usługi*:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamówiono dnia*/Odebrano dnia*:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa klienta/klientów:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres klienta/klientów:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis klienta/klientów (tylko jeśli formularz jest wypełniany w formie papierowej):
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data: ........................................................................................
* Niepotrzebne należy przekreślić.