img-terms-of-use_PL.jpg

Nota prawna

Wydawcą niniejszej witryny internetowej (zwanej dalej „witryną internetową”) jest:

Groupe SEB Polska z o. o. Gdański Business Center Budynek D, ul. Inflancka 4C,00-189 Warszawatel. (+48) 22 380 04 00NIP: 522-010-16-45KRS 0000103545Kapitał zakładowy 21.000.000 zł

Za hosting witryny internetowej odpowiada:

EQUINIX, francuska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlegająca prawu francuskiemu o kapitale wynoszącym 58 451 181,86 EUR, z siedzibą pod adresem 114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis, Francja, zarejestrowana pod jednolitym numerem identyfikacyjnym 429 840 853 w Rejestrze Handlowym i Spółek.

Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania witryny internetowej

Właścicielem niniejszej Witryny jest Groupe SEB Polska Sp. z o. o. Grupa SEB oznacza wszystkie spółki zależne bezpośrednio lub pośrednio od spółki SEB SA, 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 ECULLY - Tel.: 04 72 18 18 18 , Faks: 04 72 18 16 55

 


Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej

Obowiązujące od dnia 16/03/2017

1. Wprowadzenie

Niniejsza witryna internetowa, dostępna pod adresem www.tefal.pl (zwana dalej „witryną internetową”), umożliwia odwiedzającym oglądanie informacji zawartych w witrynie internetowej oraz zamawianie towarów i usług zgodnie z mającymi zastosowanie Ogólnymi warunkami sprzedaży.

Przed odwiedzeniem witryny internetowej należy uważnie przeczytać niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej (zwane dalej „Ogólnymi warunkami korzystania”), które opisują ogólne warunki mające zastosowanie do korzystania z witryny internetowej.

Warunki korzystania stanowią umowę między spółkami GROUPE SEB POLSKA (określanymi dalej formami „my”, „nasze”), a każdym użytkownikiem internetu, który ogląda, przeszukuje lub odwiedza witrynę internetową (zwanym dalej „użytkownikiem”).

2. Akceptacja warunków korzystania

Przeglądając witrynę internetową lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na podleganie ogólnym warunkom korzystania oraz wszystkim zasadom w nich zawartym lub zasadom, do których warunki się odnoszą.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie wszystkich lub części zobowiązań lub warunków zawartych w tych Ogólnych warunkach korzystania, nie powinien korzystać z witryny internetowej.

3. Zmiana witryny internetowej i ogólnych warunków korzystania

Jesteśmy uprawnieni do zmiany wszystkich lub części elementów witryny internetowej oraz Ogólnych warunków korzystania bez uprzedzenia. Użytkownik musi przeczytać i regularnie sprawdzać Ogólne warunki korzystania i wszystkie zasady, do których się odnoszą, a także zapewnić stały dostęp do informacji o warunkach, które jego dotyczą.

Stałe korzystanie z witryny internetowej po zmianach wprowadzonych do Ogólnych warunków korzystania lub do cech witryny internetowej stanowi potwierdzenie akceptacji takich zmian.

4. Własność intelektualna

Wszystkie elementy, które tworzą witrynę internetową, takie jak teksty, zdjęcia, ilustracje, pliki wideo, pliki audio, rysunki, wygląd, struktura, koncepcje, rozwiązania techniczne i graficzne, bazy danych, oprogramowanie, kody źródłowe, bez względu na to, czy są dostępne w witrynie internetowej lub przekierowywane za pomocą witryny internetowej, stanowią naszą wyłączną własność.

Logo i inne znaki wyróżniające zawarte w witrynie internetowej są chronionymi znakami towarowymi spółek Groupe SEB. Znak handlowy TEFAL jest własnością spółki Tefal SAS należącej do Groupe SEB.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, przekształcanie, modyfikowanie, publikowanie, przekazywanie, zmienianie, zamieszczanie na innej stronie internetowej, wykorzystywanie handlowe lub całkowite albo częściowe wykorzystywanie niniejszej witryny albo jej dowolnego elementu, w jakikolwiek sposób lub za pomocą jakiegokolwiek nośnika jest surowo zabronione.

Użytkownicy są związani wszelkim nieautoryzowanym wykorzystywaniem witryny lub jego treści oraz ujawnionych w niej informacji, które mogłoby stanowić naruszenie praw własności intelektualnej podlegające wszelkim przepisom ustawowym i wykonawczym, w tym, bez ograniczeń, prawu autorskiemu oraz innym prawom i uregulowaniom własności intelektualnej.

Wszelkie częściowe lub całkowite przedstawianie, odtwarzanie lub wykorzystywanie znaków handlowych stanowi naruszenie praw własności intelektualnej podlegające karze zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym bez ograniczeń wszelkimi przepisami prawa w dziedzinie znaków towarowych oraz innymi przepisami prawa w dziedzinie własności intelektualnej. To samo dotyczy wszelkich baz danych zawartych w witrynie internetowej, które są chronione postanowieniami wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa, w tym bez ograniczeń, wszelkich przepisów prawa w dziedzinie baz danych. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie powielanie lub pozyskiwanie treści z witryny internetowej.

Wspomniane przepisy prawa nie wykluczają żadnych innych działań przeciwko osobom odpowiedzialnym za wszelkie nieuprawnione korzystanie z witryny internetowej lub jej treści.

5. Odpowiedzialność i dostęp do witryny internetowej

Wszelkie dane, informacje i publikacje dostępne w witrynie internetowej lub pobierane z witryny mają charakter informacyjny i nie są wyczerpujące. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani aktualności informacji zawartych w witrynie internetowej. Informacje zawarte w niniejszej witrynie mogą zawierać techniczne niedokładności lub omyłki pisarskie. Informacje mogą być okresowo zmieniane, a zmiany zostaną uwzględnione w nowej wersji witryny internetowej.

Nie możemy zagwarantować, ze witryna internetowa będzie działać całkowicie bez usterek, błędów lub wirusów, ani że wszystkie z nich zostaną skorygowane, ani też, że witryna internetowa będzie funkcjonować bez przerw lub usterek, ani też, że będzie zgodna z każdym typem sprzętu.

Użytkownik oświadcza, że posiada umiejętności, zasoby i wiedzę, które są niezbędne do korzystania z witryny internetowej. Użytkownik oświadcza również, że ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo nienaruszalności swoich danych, swojego sprzętu i oprogramowania, kiedy korzysta z witryny internetowej.

Ani nasza firma, ani żadna spółka zależna Groupe SEB nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody, które mogą wynikać z korzystania z witryny, treści witryny lub wszelkich innych elementów dostępnych na serwerach zapewniających hosting witryny.

Mamy prawo do zmiany, zakończenia, zawieszenia lub przerwania dostępu do wszystkich części witryny, w tym treści, funkcji i godzin dostępności bez żadnych ograniczeń, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, bez względu na powód i wyłącznie według własnego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niedostępności witryny internetowej.

Wszelkie komentarze lub propozycje dotyczące witryny należy kierować do webmastera.

6. Zakupy – Ogólne warunki sprzedaży

Użytkownik może dokonywać internetowego zakupu w sklepie z akcesoriami dostępnym w witrynie internetowej. Wszelkie zakupy w sklepie z akcesoriami są dokonywane za pośrednictwem Działu Obsługi Międzynarodowej SEB zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży. Więcej informacji znajduje się w Ogólnych warunkach sprzedaży.

7. Łącza do innych witryn internetowych

Witryna internetowa zawiera odesłania do innych witryn za pośrednictwem hiperłączy. Nie jesteśmy operatorem tych witryn i nie mamy kontroli nad ich treścią. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za treść witryn internetowych ani za wszelkie przypadki gromadzenia i przesyłania danych osobowych, instalacji plików cookie i innych działań podejmowanych w tym celu przez te witryny internetowe.

8. Ochrona danych

Wszelkie dane osobowe, które zostały ujawnione lub zgromadzone za pośrednictwem lub za pomocą witryny internetowej, są wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna w witrynie internetowej.

Należy zapoznać się z naszą polityką prywatności w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych użytkownika.

9. Prawo właściwe – rozstrzyganie sporów

Niniejsze Ogólne warunki korzystania podlegają prawu polskiemu. Sądami właściwymi dla rozstrzygania ewentualnych sporów są sądy polskie.