CONDITIONS-DE-VENTES_PL.jpg

1-Preambuła

Niniejsze warunki zostają zawarte pomiędzy SEB INTERNATIONAL SERVICE, spółką wpisaną do Rejestru Spółek Vesoul pod numerem 399 014 216, z siedziba pod adresem rue des Chars Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône - FRANCJA), zwaną dalej „SIS”, a każdą osobą dokonującą zakupu w Sklepie z Akcesoriami na stronie internetowej TEFAL (https://www.tefal.pl/akcesoria, zwanej dalej „Stroną internetową”), zwaną dalej Klientem.

Proszę wziąć pod uwagę, że realizujemy dostawy wyłącznie na terytorium Polski. Wszystkie dostawy realizowane są za potwierdzeniem odbioru.

Niniejsze warunki odnoszą się wyłącznie do osób fizycznych z wyłączeniem wszelkich podmiotów handlowych. Zapraszamy firmy do kontaktowania się bezpośrednio z naszym oddziałem w danym kraju.

Ceny towarów i/lub usług oraz koszty wysyłki zawierają podatek VAT. VAT jest naliczany przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących stawek lokalnych w odniesieniu do dostaw na terytorium Polska w momencie składania zamówienia.

Strony postanawiają, że relacje pomiędzy nimi podlegają wyłącznie niniejszym Warunkom z wyłączeniem wszelkich innych warunków. Niniejsze Warunki są opublikowane w Sklepie z Akcesoriami TEFAL.

Spółka jest członkiem FEVAD (Federacji handlu elektronicznego i sprzedaży na odległość) i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów kodeksu konsumentów w sprawie sprzedaży na odległość.

Niniejsze warunki są zgodne z art. L211-4 do L211-12 kodeksu konsumentów i art. 1648 akapit 1 kodeksu cywilnego.

Zamierzają Państwo zawrzeć umowę sprzedaży. Prosimy o zapoznanie się ze Standardowymi warunkami przed akceptacją. Prosimy wziąć pod uwagę, że Standardowe warunki są sporządzone w języku angielskim. Po przystąpieniu do umowy przez kliknięcie na pole „Akceptuję Warunki”, SAS prześle pocztą elektroniczną potwierdzenie sprzedaży, które można wydrukować i zachować jako dowód zakupu. SIS również przechowuje ten dokument jako dowód zakupu.

2-Cel

Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków sprzedaży pomiędzy SIS a Klientem, w szczególności w odniesieniu do zamówienia, usług, płatności i dostawy. Warunki regulują wszystkie etapy niezbędne do złożenia i śledzenia zamówienia pomiędzy stronami umowy (obowiązujące od 28/10/2019).

Przez zaznaczenie pola „Akceptuję Warunki” klient zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków sprzedaży. W przypadku braku akceptacji niniejszych Standardowych warunków sprzedaży nie będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

3-Składanie zamówienia

Rejestracja zamówień na stronie jest możliwa wyłącznie po wyraźnej identyfikacji Klienta poprzez wpisanie nazwy użytkownika (adresu e-mail) i hasła, które mają charakter ściśle poufny.

Każde zamówienie złożone po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła zostanie uznane za należycie złożone. Złożenie zamówienia oznacza akceptację cen i opisów produktów oferowanych na sprzedaż. Wszelkie przypadki kwestionowania w tym zakresie będą występowały w kontekście możliwości wymiany i gwarancji, o których mowa poniżej.

SIS zobowiązuje się realizować zamówienia otrzymane ze pośrednictwem swojej strony internetowej wyłącznie pod warunkiem dostępności produktów i w maksymalnej średniej liczbie 5 sztuk na każde zamówienie na stronie (w przypadku niektórych produktów mogą obowiązywać wyjątkowo inne progi). Jeśli produkt jest niedostępny, SIS zobowiązuje się informować Klienta o braku dostępności produktu.

 

4-Dostawa

Zamówienia będą dostarczane na adresy podane przez Klienta w momencie rejestracji lub złożenia zamówienia. W przypadku dostawy na inny adres konieczne jest wypełnienie pól adresowych.

Produkty są dostarczane przez przewoźnika w średnim terminie dostawy dla dostępnych produktów, po przygotowaniu zamówienia i licząc od daty wysyłki, przyjmując następujące koszty dostawy zawierające wszystkie podatki:

- średni termin realizacji dostawy 7 dni – koszty dostawy 30 zł – próg dla darmowej dostawy: 125,00 zł lub więcej (wyłączając koszty przesyłki)

Rejony, w których ParcelShop znajduje się w pobliżu odbiorcy:

Jeśli odbiorca nie jest obecny w czasie dostawy, kierowca spróbuje zostawić przesyłkę u sąsiada. Jeśli nie jest to możliwe, informacja o przesyłce zostanie zostawiona w skrzynce pocztowej. Paczka zostanie wówczas doręczona do najbliższego ParcelShop.

Rejony, w których nie ma ParcelShop:

Jeśli odborca nie jest obecny w czasie dostawy, informacja o przesyłce zostanie zostawiona w skrzynce pocztowej. Paczka zostanie wtedy odesłana do magazynu przewoźnika, gdzie oczekiwać będzie na kolejną próbę dostawy.

W każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie stanu paczki oraz jej zawartości. Jeśli stan i/lub zawartość paczki są naruszone, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i złożyć następujące oświadczenie na formularzu potwierdzenia odbioru „Odmowa przyjęcia ze względu na zły stan przesyłki”, podpisać je i wpisać datę otrzymania przesyłki. Jednocześnie należy skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta pod numerem: +48 696 333 666.

Linie telefoniczne są czynne w godz. 9:00–17:00 od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

W przypadku stwierdzenia wady towaru po odbiorze dostawy należy powiadomić o tym Dział Obsługi Klienta w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki (numery telefonów podane powyżej).

Informacje na temat sposobu dokonania zwrotu produktu zostały zawarte w art. 5 ust. 1 poniżej.

W przypadku odmowy przez Klienta przyjęcia pierwszej dostawy, nowa przesyłka zostanie dostarczona najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia

Usługi

SIS oferuje Klientowi dodatkowe bezpłatne usługi:

• Dostawy do domu są realizowane niezależnie od lokalizacji, w szczególności bez względu na schody, z zastrzeżeniem, że przewoźnik powinien mieć wystarczającą ilość miejsca, aby móc dostarczyć zamówiony produkt.

• Klient może zadawać wszelkie pytania i rozwiązywać problemy dotyczące jego kontaktów z SIS, dzwoniąc do działu obsługi klienta (numery telefonów podane powyżej).

 

5- Warunki płatności

Płatność za zakupy dokonywana jest online przy składaniu zamówienia.

Płatność kartami płatniczymi

Płatność można wykonać kartami Visa, Eurocard lub Mastercard.

Płatność za pośrednictwem PayPal

Płatność można wykonać za pośrednictwem konta Paypal.

SIS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych przesyłanych przez internet.

SIS nie bierze udziału w procesie płatności i nie przechowuje żadnych informacji.

 

6-Ceny

Ceny podawane są w zł (złotych) i zawierają wszystkie podatki. Ceny zawierają podatek VAT obowiązujący na dzień złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Ceny są niezmienne na czas złożenia przez Klienta zamówienia w granicach dostępnych zapasów.

Jeśli na jakimkolwiek etapie pojawi się podatek, w tym podatek ekologiczny, lub stawka podatku zostanie podwyższona lub obniżona, taka zmiana zostanie uwzględniona w cenie sprzedaży produktów na stronie internetowej oraz w dokumentach sprzedaży SIS.

Tylko jeden kod rabatowy może zostać zrealizowany na jedno zamówienie. Oferty nie łączą się.

 

7- Usługa naprawy

Spółka świadczy sprzedaż usług naprawy na stronie internetowej Klientom, którzy chcą, aby ich niesprawne urządzenie zostało naprawione poza gwarancją przez autoryzowany serwis Grupy SEB („Usługa naprawy”). Ceny napraw są stałe bez względu na rodzaj i zakres awarii. Są one obliczane w zależności od klasy produktu i obejmują koszty robocizny oraz części niezbędnych do zrealizowania usługi naprawy.

Aby móc skorzystać z usług naprawy sprzedawanych na tej Stronie, produkt, który ma zostać poddany naprawie, musi spełniać następujące wymagania:

  • musi to być produkt marki Tefal,
  • musi należeć do linii produktów, dla których na tej stronie oferowana jest usługa naprawy,
  • musi być zakupiony nie wcześniej niż 15 lat temu (maksymalny okres między datą zakupu podaną na fakturze a datą zakupu usługi naprawy),
  • nie może być objęty gwarancją (prawną lub handlową),
  • musi być dostarczony ze wszystkimi częściami wymaganymi do jego działania.
  • Zamówienie na usługę naprawy i płatność muszą być zgodne z warunkami opisanymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Tytułem złożonego zamówienia Klient otrzymuje voucher, który powinien wydrukować i zachować w swojej skrzynce e-mail.

Usługa naprawy obejmuje wyłącznie naprawę urządzenia wskazanego na otrzymanym voucherze, z wyłączeniem wszelkich innych produktów. Cena usługi nie uwzględnia opłat za przewóz lub odbiór urządzenia, zakup części, akcesoriów lub materiałów eksploatacyjnych, które nie są wymagane lub uzasadnione naprawą produktu.

Wyboru serwisu realizującego naprawę należy dokonać przy zakupie usługi naprawy, a jego dane są wskazane na voucherze na naprawę. W przypadku braku możliwości naprawy produktu przez wybrany serwis Klient powinien skontaktować się z Działem obsługi klienta, którego dane umieszczono na początku niniejszego dokumentu, w celu zgłoszenia prośby o zmianę miejsca naprawy.

Usługa naprawy obejmuje naprawę pojedynczej usterki związanej z działaniem/pojedynczego urządzenia bez względu na liczbę części i czas potrzebny do zrealizowania naprawy.

Każda dodatkowa diagnoza – niezwiązana z usterką opisaną w voucherze na naprawę (dodatkowa usterka inna niż zgłoszona, uszkodzony produkt z powodu nieodpowiedniego opakowania, usterka dotycząca wyglądu lub niedziałającej, uszkodzonej części zewnętrznej itp.) – nie jest objęta tym voucherem na naprawę.

Nie należy podejmować żadnych działań zapobiegawczych poza przewidywaną naprawą.

Voucher na naprawę nie może być wykorzystany do wymiany części dekoracyjnych, które nie mają wpływu na działanie urządzenia, ani do zakupu akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych. Części i akcesoria są dostępne w sprzedaży w punktach serwisowych lub na naszej stronie internetowej.

Typ produktu wybranego przy zakupie usługi naprawy i wskazany na voucherze powinien być zgodny z urządzeniem dostarczonym do autoryzowanego serwisu.

Urządzenie wymagające naprawy oraz voucher na naprawę należy dostarczyć do autoryzowanego serwisu w terminie określonym na voucherze (trzy miesiące).

Wyboru serwisu realizującego naprawę należy dokonać przy zakupie usługi naprawy, a jego dane są wskazane na voucherze na naprawę. W przypadku braku możliwości naprawy produktu przez wybrany serwis Klient powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, którego dane umieszczono na początku niniejszego dokumentu, w celu zgłoszenia prośby o zmianę miejsca naprawy.

Należy zwrócić uwagę na szczegółowe warunki dotyczące odstąpienia od umowy w ramach usługi naprawy opisane w następnym punkcie 8.3.

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, a autoryzowany serwis stwierdzi, że urządzenie nie może zostać naprawione, Użytkownik, po otrzymaniu informacji o tej sytuacji, powinien zgłosić się po urządzenie i je odebrać. Użytkownik otrzyma pełny zwrot kosztów za zakup vouchera na naprawę.

Po zrealizowaniu naprawy produkt będzie objęty gwarancją producenta opisaną w części „Gwarancja” na niniejszej Stronie przez okres sześciu (6) miesięcy od daty zwrotu produktu. Aby skorzystać z tej gwarancji, Użytkownik musi okazać voucher na naprawę wydany przez autoryzowany serwis przy zwrocie urządzenia.

8-Zwroty

8.1. Gwarancja (z wyłączeniem usługa naprawy)

Warunki gwarancji produktu/części zapasowej dostępne są w sekcji dotyczącej gwarancji na stronie (url).

Faktura dostarczana jest wraz z produktem. Stanowi ona jednocześnie gwarancję producenta i należy ją zachować.

Żywność i składniki kosmetyczne (składniki z datą ważności używane w „przepisach”) zawierają termin optymalnego zużycia, którego przestrzeganie zaleca się Klientowi. Po upływie tego terminu żywność i kosmetyki nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia, ale mogą utracić wszystkie lub niektóre właściwości: smak, konsystencję itp. i/lub prowadzić do uzyskania niewłaściwych rezultatów w wyniku użycia.

Ponadto w przypadku niezgodności, wadliwego produktu (produkt uszkodzony, w pogorszonym stanie) lub przekroczenia daty ważności klient może żądać wymiany w okresie 15 dni od daty otrzymania przesyłki lub odstąpienia od zamówienia. W tym celu należy kontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem +48 696 333 666.

Linie telefoniczne są czynne w godz. 9:00–17:00 od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Dział Obsługi Klienta określi warunki zwrotu produktu. Produkty muszą zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu i muszą być kompletne (akcesoria, instrukcje użycia itp.). Następnie SIS akceptuje zwrot produktu od klienta w terminie 10 dni od daty przyjęcia.

Jednak jeśli zwrócone produkty będą niekompletne, uszkodzone lub używane, nie będą zwracane koszty zakupu ani dokonywane wymiany.

 

8.2. W przypadku odstąpienia

8.2.1. Akcesoria i materiały eksploatacyjne * z wyłączeniem żywności i składników kosmetycznych (składniki z terminem ważności używane w „przepisach”):

Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia, to znaczy może zrezygnować z zakupu produktu na stronie internetowej bez podawania przyczyny. Jeśli Klient chce odstąpić od zakupu produktu zamówionego na stronie internetowej naszego sklepu, wniosek Klienta musi zostać przesłany na piśmie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Wniosek musi zawierać następujące informacje:

– Dane kontaktowe: Pan/Pani imię i nazwisko, adres, tel. ...

– Adresat: o Groupe SEB Polska Sp. z o.o. – Dział Obsługi Klienta: Gdański Business Center II D, ul. Inflancka 4C - 00-189 Warszaw - POLSKA

– Niniejszym odstępuję od zakupu:

• Produktu .....

• zamówionego dnia .....

• numer zamówienia .....

• otrzymanego dnia ..... (załączyć potwierdzenie daty odbioru).

 

Po otrzymaniu instrukcji z działu obsługi klienta produkt należy wysłać (na koszt Klienta) do magazynu na adres Groupe SEB Polska Sp. z o.o. – Obsługa zwrotów Akcesoria Tefal, Gdański Business Center II D, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warsaw - POLSKA w terminie 14 dni od otrzymania instrukcji z działu obsługi klienta.

Po otrzymaniu produktu zwrócimy otrzymane płatności poza kosztem odesłania produktu. Jednak zwrócone produkty, które są niekompletne, uszkodzone lub używane, nie będą przyjmowane.

* Materiały eksploatacyjne: potrzebne do używania produktu, mogą być wymieniane przez użytkownika bez specjalnych narzędzi i ich wymiana może być konieczna po upływie określonego czasu.

8.2.2. Żywność i składniki kosmetyczne (składniki z terminem ważności używane w „przepisach”)

Prawo do odstąpienia od zakupu nie przysługuje w przypadku produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin ważności; w związku z tym Klient nie ma prawo do odstąpienia od zakupu w przypadku następujących materiałów eksploatacyjnych (przetwory spożywcze, preparaty kosmetyczne itp.).

8.3. Prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do usługi naprawy

W przypadku zakupu usługi naprawy należy pamiętać, że jest to usługa świadczona przez autoryzowany serwis.

Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli Klient wyraźnie zażądał od Firmy rozpoczęcia realizacji usługi naprawy w ciągu 14-dniowego okresu odstąpienia, Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy pod warunkiem, że prace naprawcze nie zostaną zakończone.

Ponadto Klient zapłaci Spółce kwotę odpowiadającą cenie usług zrealizowanych do momentu poinformowania o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Kwota ta będzie proporcjonalna do ceny usługi. Jeśli łączna cena jest zbyt wysoka, kwotę oblicza się na podstawie wartości rynkowej świadczonej usługi.

8.4. Inne powody

W żadnym przypadku nie będą akceptowane przez SIS zwroty bez wydania uprzednio formalnej zgody przez Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu: +48 696 333 666.

Linie telefoniczne są czynne w godz. 9:00–17:00 od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Zwrócony produkt zostanie wymieniony lub zrefundowany.

Jeśli zgoda zostanie wydana, produkt musi zostać zwrócony wraz z dokumentami wskazanymi przez biuro obsługi klienta do Groupe SEB Polska Sp. z o.o. – Obsługa zwrotów Akcesoria Tefal, Gdański Business Center II D, ul. Inflancka 4C,  00-189 Warszaw - POLSKA

 

9-Podpis i dowód

Aby dokonać zakupu online, wszyscy użytkownicy Sklepu z Akcesoriami na stronie internetowej Tefal muszą dokonać rejestracji, aby uzyskać nazwę użytkownika (adres e-mail i hasło). Taki indywidualny identyfikator zostanie przesłany do użytkownika.

W każdym przypadku wpisanie numeru karty kredytowej i ostateczne zatwierdzenie zamówienia jest dowodem złożenia zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2000 r. i będzie skutkowało zapłaceniem kwot należnych w związku z dostawą produktów wskazanych w formularzu zamówienia.

To potwierdzenie będzie uznawane za złożenie podpisu i jednoznaczną akceptację wszystkich operacji przeprowadzonych na stronie internetowej.

 

10-Odpowiedzialność

SIS ma obowiązek zapewnić odpowiednie rezultaty na każdym etapie zamówienia oraz wszystkich etapach wynikających z zawarcia umowy. SIS zobowiązuje się zatem do opisania produktów sprzedawanych w Sklepie z Akcesoriami na stronie internetowej Tefal z najwyższą starannością i dokładnością. Jednak SIS nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie obowiązków SIS spowodowane jest nieprzewidywalnym i stanowiącym niemożliwą do pokonania przeszkodę działaniem osoby trzeciej lub zdarzeniem siły wyższej, między innymi takim jak wojna, zamieszki, zwolnienia, strajki, katastrofy naturalne.

Ponadto SIS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności lub szkody wynikające z korzystania z internetu, w tym przerwy w świadczeniu usług, zewnętrzne ingerencje lub wirusy komputerowe.

 

11-Dane osobowe

SIS zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych o użytkownikach, w tym używania plików cookie.

Korzystając ze Sklepu z Akcesoriami na stronie internetowej Tefal (www.tefal.pl/accessory), użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych, danych przekazanych podczas rejestracji przez odpowiednie działy. Dane te są niezbędne do realizacji zamówień. Informuje się użytkowników, że przetwarzanie informacji zostało zgłoszone do Krajowej Komisji Informatyki i Swobód CNIL pod numerem 1246980.

SIS może do celów handlowych przekazywać partnerowi handlowemu informacje na temat tożsamości i dane kontaktowe użytkowników jego usług.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r. użytkownik ma prawo dostępu do danych i ich zmiany. Użytkownik może również wyrazić sprzeciw wobec przekazywania jego danych osobom trzecim.

Z praw tych użytkownik może skorzystać:

• Przesyłając pisemną informację do działu obsługi klienta na adres:

Groupe SEB Polska Sp. z o.o. – Dział Obsługi Klienta: Gdański Business Center II D, ul. Inflancka 4C,  - 00-189 Warsaw - POLSKA

• Przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres tefal-pl@groupeseb.com

• Telefonując pod numer: +48 696 333 666.

Linie telefoniczne są czynne w godz. 9:00–17:00 od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

• Korzystając z sekcji Moje konto na stronie www.tefal.pl (usunięcie konta, zmiana danych osobowych i adresu)

 

12-Własność intelektualna

Wszystkie elementy Sklepu z Akcesoriami na stronie internetowej Tefal (www.tefal.pl), zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, w tym technologia, są chronione prawami autorskimi, znakiem towarowym lub patentem.

Więcej informacji na ten temat znajduje się części dotyczącej praw autorskich Warunków prawnych.

 

13-Ochrona dzieci (osoby poniżej 18 roku życia)

SIS nie zabiega o zdobycie ani nie gromadzi świadomie danych dostarczanych przez dzieci lub dotyczących dzieci (poniżej 18 roku życia) bez zgody rodzica lub opiekuna i nie sprzedaje świadomie swoich produktów lub usług dzieciom. Dzieci poniżej 18 roku życia muszą przesłać zgodę rodzica lub opiekuna. W przypadku stwierdzenia, że osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem którejkolwiek strony SIS jest dzieckiem, SIS dołoży wszelkich możliwych wysiłków, aby zapewnić usunięcie tych danych osobowych z plików SIS możliwie jak najszybciej. SIS dołoży również wszelkich możliwych starań, aby dopilnować, że takie dane osobowe nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek celów lub przekazywane osobom trzecim. W związku z powyższym SIS nie zabiega o gromadzenie danych osobowych dotyczących dzieci i usuwa dane zebrane przypadkowo tak szybko, jak tylko dowie się o ich istnieniu. SIS nie przechowuje żadnych danych, które mogą podlegać prawu dostępu lub usunięcia. Jeśli rodzic zwróci się z prośbą o uzyskanie dostępu lub usunięcie danych dotyczących jego dziecka zanim SIS dowie się o ich istnieniu i usunie dane, SIS spełni taką prośbę.

 

14-Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych standardowych warunków jest lub stanie się nieważne z powodu zmiany przepisów, regulacji lub na skutek orzeczenia sądu, nie wpłynie to w żadnym przypadku na ważność lub zgodność pozostałych postanowień niniejszych Standardowych warunków sprzedaży.

 

15-Obowiązywanie

Niniejsze warunki obowiązują przez cały okres świadczenia usług internetowych przez SIS.

 

16-Dowód

Elektroniczne rejestry prowadzone w systemach informatycznych SIS oraz partnerów SIS w odpowiednio bezpiecznych warunkach uznaje się za dowód prowadzenia komunikacji, składania zamówień i dokonywania płatności między stronami, bez uszczerbku dla prawa Klienta do złożenia dowodów przeciwnych przy zastosowaniu wszelkich prawnie uznawanych środków.

 

17-Przechowywanie i archiwizowanie transakcji

Formularze zamówień i faktury są przechowywane na odpowiednim trwałym nośniku stanowiącym prawdziwą i trwałą kopię zgodnie z art. 1348 kodeksu cywilnego.

 

18-Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Standardowe warunki podlegają prawu polskiemu.

W przypadku wystąpienia sporów będą one rozstrzygane przez sądy właściwe dla miejsca zamieszkania pozwanego lub, według uznania powoda, dla miejsca dokonania skutecznej dostawy produktu.